75 х 75 х 28 бел. без клемн. *

1401-0205
57,00
р.
Коробка 75 х 75 х 28 бел. без клемн.